Higer KLQ6109GQHEV5

Higer KLQ6109GQHEV5
32
車輛數
2.39
平均車齡
40%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 HE01 MX-77-69 2018-07-16 3.97 -
2 HE02 MX-78-66 2018-07-16 3.97 9A
3 HE03 MY-93-62 2020-03-20 2.29 9A 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH221
4 HE04 MY-94-87 2020-03-20 2.29 9A 9A 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH222
5 HE05 MY-92-11 2020-03-20 2.29 9A 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH223
6 HE06 MY-92-78 2020-03-20 2.29 9A 9A 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH224
7 HE07 MY-94-91 2020-03-20 2.29 [Spare] 9A 9A 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH225
8 HE08 MY-91-54 2020-03-20 2.29 9A 9A 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH226
9 HE09 MY-92-82 2020-03-20 2.29 [Spare] 車頂裝有太陽能板,曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH229
10 HE10 MY-75-60 2020-03-20 2.29 9A 車頂裝有太陽能板,曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH230
11 HE11 MY-91-76 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH201
12 HE12 MY-90-58 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH202
13 HE13 MY-92-66 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH203
14 HE14 MY-95-38 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH204
15 HE15 MY-91-40 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH205
16 HE16 MY-93-34 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH206
17 HE17 MY-94-73 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH207
18 HE18 MY-92-56 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH208
19 HE19 MY-92-43 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH209
20 HE20 MY-95-15 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH210
21 HE21 MY-83-60 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH211
22 HE22 MY-89-61 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH212
23 HE23 MY-92-69 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH213
24 HE24 MY-87-19 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH214
25 HE25 MY-86-97 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH215
26 HE26 MY-92-94 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH216
27 HE27 MY-93-37 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH217
28 HE28 MY-93-42 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH218
29 HE29 MY-87-20 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH219
30 HE30 MY-89-14 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH220
31 HE31 MY-89-63 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH227
32 HE32 MY-94-81 2020-03-20 2.29 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH228
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利