Higer KLQ6109GQHEV5

Higer KLQ6109GQHEV5
32
車輛數
4.27
平均車齡
70%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 HE01 MX-77-69 2018-07-16 5.85 26 26
2 HE02 MX-78-66 2018-07-16 5.85 [Spare] 26
3 HE03 MY-93-62 2020-03-20 4.17 26 26 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH221
4 HE04 MY-94-87 2020-03-20 4.17 9A 9A 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH222
5 HE05 MY-92-11 2020-03-20 4.17 26 26 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH223
6 HE06 MY-92-78 2020-03-20 4.17 26 26 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH224
7 HE07 MY-94-91 2020-03-20 4.17 26 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH225
8 HE08 MY-91-54 2020-03-20 4.17 26 26 曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH226
9 HE09 MY-92-82 2020-03-20 4.17 9A / 26 26 車頂裝有太陽能板,曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH229
10 HE10 MY-75-60 2020-03-20 4.17 26 車頂裝有太陽能板,曾登記於澳門銀河所有,原編號 AH230
11 AE01 MY-91-76 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH201;轉至新福利後,曾編號 HE11
12 AE02 MY-90-58 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH202;轉至新福利後,曾編號 HE12
13 AE03 MY-92-66 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH203;轉至新福利後,曾編號 HE13
14 AE04 MY-95-38 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH204;轉至新福利後,曾編號 HE14
15 AE05 MY-91-40 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH205;轉至新福利後,曾編號 HE15
16 AE06 MY-93-34 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH206;轉至新福利後,曾編號 HE16
17 AE07 MY-94-73 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH207;轉至新福利後,曾編號 HE17
18 AE08 MY-92-56 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH208;轉至新福利後,曾編號 HE18
19 AE09 MY-92-43 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH209;轉至新福利後,曾編號 HE19
20 AE10 MY-95-15 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH210;轉至新福利後,曾編號 HE20
21 AE11 MY-83-60 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH211;轉至新福利後,曾編號 HE21
22 AE12 MY-89-61 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH212;轉至新福利後,曾編號 HE22
23 AE13 MY-92-69 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH213;轉至新福利後,曾編號 HE23
24 AE14 MY-87-19 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH214;轉至新福利後,曾編號 HE24
25 AE15 MY-86-97 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH215;轉至新福利後,曾編號 HE25
26 AE16 MY-92-94 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH216;轉至新福利後,曾編號 HE26
27 AE17 MY-93-37 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH217;轉至新福利後,曾編號 HE27
28 AE18 MY-93-42 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH218;轉至新福利後,曾編號 HE28
29 AE19 MY-87-20 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH219;轉至新福利後,曾編號 HE29
30 AE20 MY-89-14 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH220;轉至新福利後,曾編號 HE30
31 AE21 MY-89-63 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH227;轉至新福利後,曾編號 HE31
32 AE22 MY-94-81 2020-03-20 4.17 包車/非營運 曾登記為澳門銀河所有,原編號 AH228;轉至新福利後,曾編號 HE32
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利